Oğlak Dolunayı! Gizli kararlar ve dünya sahnesindeki büyük değişimler...

Oğlak Dolunayı! Gizli kararlar ve dünya sahnesindeki büyük değişimler...
A- A+

Funda YILMAZ'ın yazısı…

Sevgili okurlar,

21 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunayın Sabian sembolü; Directors of a large firm meet in secret conference. Sabian sembolünün anlamı; “Büyük bir firmanın yöneticileri gizli bir toplantıda buluşuyor” şeklinde ifade edilir.

Bu sembol, arka planda alınan önemli kararlar ve stratejilerin gündeme geleceğini işaret ediyor. Büyük şirketler veya hükümetler, stratejik ve kritik kararlar almak için gizli toplantılar düzenleyebilir. 

Ekonomik veya politik alanda büyük değişikliklerin ve stratejik kararların hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olacak. Uluslararası düzeyde, ülkeler arasında önemli müzakereler veya anlaşmalar gizli bir şekilde yürütülebilir. 

Ayrıca, olası kriz durumlarına karşı liderler ve yöneticiler acil durum planları ve kriz yönetimi stratejileri üzerine gizli görüşmeler yapabilirler. Kapalı kapılar ardında konuşulacak konular doğal afetler, ekonomik krizler veya politik çalkantılar üzerine olacaktır.

Dolunay, büyük değişimlerin başlangıcı olabilir. İş dünyasında veya hükümetlerde reformlar ve yeniden yapılanma süreçleri başlatılabilir.

Oğlak burcunun 3. dekanında gerçekleşecek dolunay, kadim astrologlar tarafından “Bir kralın ölümünün ve isyanın göstergesidir” şeklinde yorumlanmıştır. Bu dolunayın etkisi, dünyada büyük liderlerle veya otorite figürleriyle ilgili önemli olayların meydana gelebileceğine işaret eder. Önemli devlet başkanları, kraliyet üyeleri veya büyük şirketlerin CEO’ları gibi liderlerin istifa etmesi, görevden alınması veya vefat etmesi gibi durumlar gündemi oldukça meşgul edebilir. Aynı zamanda, politik veya sosyal liderlerin beklenmedik bir şekilde görevlerinden ayrılması veya sağlık sorunları yaşaması da bu dönemde önemli konular arasında yer alabilir .

Ayrıca, toplumsal huzursuzlukların artması, halkın mevcut yönetime karşı tepkilerini daha güçlü bir şekilde dile getirmesi, isyanlar, protestolar veya ayaklanmaların ortaya çıkmasına sebep olabilir. 

İktidar mücadeleleri ve siyasi çekişmelerin artması, farklı gruplar arasında güç savaşı yaşanması olasılıklar arasındadır. Dünyada meydana gelecek olan ani ve beklenmedik krizler, doğal afetler veya ekonomik çöküşler gibi durumlar karşısında liderlerin ve yönetimlerin hızlı ve etkili kararlar alması gerekliliği doğacaktır.

Oğlak burcunun 3. dekanında geleneksel dekan yöneticisi olarak Güneş bulunur. Güneş, güç, liderlik, otorite ve bireysel kimliği temsil eder. Hükümet veya devlet yetkililerinin önemli açıklamaları ve kararlarını gündeme getirir. Eğitim sisteminde liderlik ve organizasyonel değişiklikler söz konusu olabilir. Bölgesel iş birlikleri ve sınır sorunları konusunda önemli gelişmeler yaşanması mümkün. Güneş’in etkisi altında büyük ve dikkat çekici ulaşım projeleri duyurulabilir.

Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunayın Türkiye’nin 3. evinde yer alması, özellikle iletişim, medya, ulaşım ve komşu ülkelerle ilişkiler gibi konular üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Ulaşım ve altyapı projelerinde liderlik ve organizasyonel değişiklikler yapılabilir. Yeni projeler başlatılabilir veya mevcut projelerde iyileştirmeler yapılabilir. Basın ve yayın organlarında önemli değişiklikler veya krizler gündemde olabilir. Ayrıca, yeni medya düzenlemeleri veya sansür uygulamaları konuları ile ilgili görüşmeler başlayacaktır. Medya sektöründe büyük duyurular, skandallar veya ifşalar beklenir. 

Komşu ülkelerle ilişkilerde liderlik ve diplomasi ön planda olacaktır. Yeni anlaşmalar veya diplomatik girişimler gündeme gelebilir. Ülke genelinde iletişim araçları ve medya organları, liderlerin ve otorite figürlerinin görüş ve politikalarını yaymak için daha aktif olabilir.

Dolunayın dengeli bir element dağılımı ile birleşmesi, bu süreçte daha bütünsel ve uyumlu bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olabilir. Güdüsel , zihinsel, fiziksel ve ruhsal düzeylerde denge ve uyum sağlayarak, yaşamınızdaki önemli değişimlere ve tamamlanmalara hazır olabilirsiniz.

Haritada yedinci ve dokuzuncu evlerin vurgusu yüksektir. Bu durum uluslararası ilişkilerde önemli diplomatik görüşmelerin, anlaşmaların veya müzakerelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Ülkeler arasındaki ilişkilerde önemli dönüm noktaları yaşanabilir. Ayrıca, ülkeler ve uluslararası organizasyonlar arasında yeni ortaklıklar veya ittifaklar kurulabilir. Var olan ittifaklarda ise yeniden yapılanma veya güçlenme görülebilir.

Ekonomik anlaşmalar ve ticari iş birlikleri de gündemde olacaktır. Yeni ticaret anlaşmaları imzalanabilir veya mevcut anlaşmalar gözden geçirilebilir. Küresel pazar dinamiklerinde önemli değişiklikler yaşanabilir. Ekonomik krizler veya iyileşmeler, piyasalarda belirgin dalgalanmaların yaşanacağı üç aylık bir döneme işaret ediyor gibi görünüyor.

Dünya genelinde önemli liderlerin istifa etmesi, görevden alınması veya sağlık sorunları yaşaması gibi olayları duyacağız gibi gözüküyor. Aynı zamanda dünya ülkelerinde yeni liderlerin ortaya çıkması veya mevcut liderlerin güçlerini canlandırması söz konusu olabilir. Bu dönemde dikkatli ve stratejik adımlar atarak, ortaya çıkabilecek fırsatları ve zorlukları iyi değerlendirmek önemlidir.

Olumlu tarafı ise farklı kültürler arasında daha yoğun etkileşimler ve iş birlikleri görülebilir. Uluslararası kültürel etkinlikler ve festivaller düzenlenebilir. Küresel ısınma ve çevre sorunları ile ilgili uluslararası anlaşmalar gündeme gelebilir. Çevre koruma projeleri ve politikaları duyurulabilir. Teknoloji ve AR-GE alanında da küresel iş birlikleri ve yenilikler ortaya çıkabilir. Yeni teknolojik gelişmeler ve inovasyonlar, dünya genelinde etkiler yaratacaktır.

Güney yarımküredeki güçlü vurgu, kamu yaşamı, kariyer, toplumsal statü ve toplumsal etkileşimlerin ön planda olduğunu gösterir. Bu dolunayın etkileri, küresel ölçekte toplumsal ve kamusal alanda önemli gelişmeler ve olaylarla ilişkilendirilebilir. Kamu altyapı projeleri, inşaat ve geliştirme projeleri gibi büyük ölçekli girişimler duyurulabilir veya başlatılabilir. Yeni sosyal normlar, kültürel hareketler ve toplumsal dönüşümler de bu dönemde gündeme gelebilir. Hükümetler, uluslararası organizasyonlar ve önemli figürler, toplumu ilgilendiren önemli duyurular ve kararlar alabilir.

İnsanlar kariyerlerinde önemli ilerlemeler kaydedebilirler. Yeni iş fırsatları, terfiler veya profesyonel başarılar bu dönemde ortaya çıkabilir. Sosyal statü ve itibarı artırma çabaları da önem kazanabilir. Bu, kişilerin veya organizasyonların toplumda daha görünür hale gelmesi ve prestij kazanması anlamına gelir.

Gölge tarafı ise; liderlerin aşırı otoriter tutumları ve güç mücadeleleri, toplumsal gerilimi artırabilir. Bu durum, liderlerin kendi çıkarları için halkın refahını göz ardı etmelerine yol açabilir. Aynı şekilde, entelektüel kibir ve stratejik hilekarlık da toplumsal huzursuzluklara ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu tür davranışlar, insanların birbirine karşı güvensizlik duymasına ve iş birliği yapma isteğini azaltabilir. 

Öte yandan, aşırı kuralcılık ve mükemmeliyetçilik, bireylerin ve toplumların esnekliğini azaltabilir. Her şeyin kesin kurallara göre yapılması gerektiği düşüncesi, yaratıcılığı ve inovasyonu engelleyebilir. Ayrıca, mükemmeliyetçilik baskısı altında olan insanlar stres ve kaygı yaşayabilirler. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken olumsuz etkiler de göz önünde bulundurulmalı ve dengeli bir yaklaşım benimsenmelidir.

Açısal anlamda değerlendirdiğimde, Güneş ile karşıtlık, uluslararası ilişkilerde gerginlik yaratabilirken, Venüs ile kavuşum uzlaşma çabalarını destekler. Bu dönemde barış görüşmeleri ve diplomatik çabalar ön planda olması için çaba harcanacaktır.

Mars ile üçgen açı, yeni girişimlere ve projelere enerji verir. Sosyal ve ekonomik reformlar için uygun bir zaman olduğunu gösterir.

Jüpiter ile yarı kare açı, ekonomik konularda dikkatli olmayı gerektirir. Bu dönemde büyük yatırımlar ve finansal kararlar dikkatle değerlendirilmek zorundadır.

Bu dönemde pragmatik ve stratejik yaklaşımlar ön planda olacaktır. Gerginliklere rağmen uzlaşma çabaları, yeni girişimler ve sosyal reformlar desteklenebilir. Bu süreçte dikkatli ve ölçülü olmak, olumlu sonuçlar elde etmek için kritik olacaktır.

Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunayın dünya üzerindeki etkilerini değerlendirirken, dolunayın yerleşimi, yönetici gezegenin (Satürn) 5. evde ve Balık burcunda yer almasının etkilerine bakacak olursak; 

Raphael'e göre, Satürn'ün 5. evde olması doğum oranını düşürür, kadınlar ve çocuklar için büyük sıkıntılara neden olur ve çocuklara karşı işlenen suçları artırır. Çocukların korunması ve refahı konusunda yeni politikalar ve düzenlemeler yapılması için ideal dönemdir. Bu dönemde çocuklara karşı işlenen suçlar artış gösterebilir ve bu konuya çok dikkat edilmeli, aileler uyarılmalıdır. Bu tür sorunlarla mücadele etmek için acil önlemler alınmalıdır.

Kadınlarla ilgili sosyal sorunlara dikkat edilmesi gereken bu dönemde, kadın cinayetlerinde artış olabilir. Bu nedenle onların korunması ve refahı için özel önlemler alınmalıdır.

Kuşatma altındaki kentler veya bölgelerde askeri kaynaklar ve stratejik planlamalar önem kazanacak. Askeri mühimmat ve cephane yönetimiyle ilgili konular gündeme gelecektir. 

Ülkeler savunma ve güvenlik politikalarını yeniden değerlendirecek, yeni savunma stratejileri ve planlamalar yapacaklardır. 

Yaratıcılık ve sanatsal ifadeler desteklenebilir. Bu dönemde kültürel ve sanatsal projelere yatırım yapılmalıdır. 

Ülkelerde turizm sektörü ile ilgili isyan olacağından yapılanma şart olacak, rekreasyon alanlarında yenilikler ve projeler gündeme gelecektir.

Güvenlik hizmetlerinde artan bir dikkat ve özen görülebilir. Polis ve kamu güvenlik hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Kamuya ait kuruluşlarda ve hizmetlerde düzenlemeler yapılacaktır. Toplumsal güvenliği artırmaya yönelik adımlar atılabilir.

 Son olarak bölgesel olarak baktığımızda;

Kuzey Amerika

 • Doğu Kıyıları (New York, Washington D.C.): Bu bölgelerde politik ve ekonomik değişimler, doğal afetler veya önemli sosyal hareketlilikler yaşanabilir.
 • Batı Kıyıları (Los Angeles, San Francisco): Teknoloji ve yeniliklerle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ayrıca, deprem riski olan bölgeler olduğundan, jeolojik hareketlilik gözlemlenebilir.

Güney Amerika

 • Brezilya (Brasília, Rio de Janeiro): Sosyal ve ekonomik konularda önemli değişimler yaşanabilir. Çevresel sorunlar veya doğal afetler (özellikle yağışlarla ilgili) gözlemlenebilir.
 • Kolombiya (Bogotá): Politik ve sosyal hareketlilikler, protestolar veya doğal afetler bu bölgede etkili olabilir.

Avrupa

 • Birleşik Krallık (Londra): Politik değişiklikler, ekonomik reformlar ve önemli sosyal olaylar yaşanabilir.
 • Almanya (Berlin): Ekonomik ve politik kararlar, önemli sosyal hareketlilikler yaşanabilir.
 • İtalya (Roma): Hükümet değişiklikleri, ekonomik sorunlar veya doğal afetler (özellikle volkanik aktiviteler) olabilir.
 • Marsilya ve Güney Fransa: Orman yangınları riski, ekonomik dalgalanmalar.
 • Paris ve Çevresi: Sosyal gerginlikler, politik belirsizlikler.

Afrika

 • Mısır (Kahire): Politik ve sosyal değişiklikler, önemli toplumsal hareketler veya doğal afetler (özellikle su kaynaklarıyla ilgili) yaşanabilir.
 • Nijerya (Lagos, Abuja): Sosyal ve ekonomik konularda önemli gelişmeler, çevresel sorunlar veya doğal afetler yaşanabilir.

Orta Doğu

 • Suudi Arabistan (Riyad): Dini ve politik konularda önemli değişiklikler, toplumsal hareketlilikler veya doğal afetler (özellikle kum fırtınaları) yaşanabilir.
 • İran (Tahran): Sosyal ve politik değişiklikler, doğal afetler veya çevresel sorunlar bu bölgede etkili olabilir.

Asya

 • Hindistan (Yeni Delhi, Mumbai): Sosyal hareketler, ekonomik reformlar veya doğal afetler (özellikle muson yağmurları) gözlemlenebilir.
 • Çin (Pekin, Şanghay): Politik ve ekonomik konularda önemli değişiklikler, doğal afetler (özellikle depremler) yaşanabilir.
 • Japonya (Tokyo): Ekonomik gelişmeler, teknolojik yenilikler ve doğal afetler (özellikle depremler ve tsunamiler) bu bölgede etkili olabilir.

Okyanusya

 • Avustralya (Sydney, Melbourne): Sosyal ve ekonomik konularda önemli değişiklikler, çevresel sorunlar veya doğal afetler (özellikle orman yangınları ve su kıtlığı) yaşanabilir.

Türkiye

 • İstanbul ve çevresi: Sosyal ve politik hareketlilikler, ekonomik değişimler veya doğal afetler (özellikle küçük ölçekte depremler) yaşanabilir.
 • Ankara: Hükümetin içinde politik değişiklikler, yer değişimleri görevden alınma.
 • İzmir ve çevresi : Ekonomik ve sosyal hareketlilikler, doğal afetler (özellikle ege denizinde depremler) gözlemlenebilir.

21 Temmuz'da gerçekleşecek Oğlak dolunayı hem ulusal hem de global düzeyde, liderlik, güç mücadeleleri ve stratejik karar alma süreçlerinde önemli bir dönüm noktası sunuyor. Bu dolunay, gizli toplantılar ve önemli kararların alınacağı bir dönem olarak, bireysel ve toplumsal dönüşümlere zemin hazırlayacak ve bu süreç, dünya genelinde yeni başlangıçlar için kritik öneme sahip olacak. 

Kalın sağlıcakla… 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Manşet haberler
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •